Az adatkezelésről
Az adatkezelésről

Adatvédelmi nyilatkozat

Az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályban foglalt kötelezettségnek eleget téve a Medigor Bt. az alábbiakról tájékoztatja tisztelt Vásárlóit:

 


 

1. Adatkezelés célja:

A Vital Pro Kft. személyes adatokat a megbízási szerződés létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a regisztrációban ill. a megrendelőben rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez.

 

2. Az adatkezelés időtartama:

A Vital Pro Kft. a személyes (és azon belül a különleges) adatokat a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti.


3. Az adatkezelési cél megszűnése


A Vital Pro Kft köteles törölni minden olyan, Ügyfeleivel, volt Ügyfeleivel vagy létre nem jött regisztrációval kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt.

 

4. Az adatok nyilvántartása

 

A Vital Pro Kft., mint adatkezelő az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását is maga végzi.

 

5. Személyes adatok és harmadik fél

 

A Vital Pro Kft. tevékenysége során tudomására jutott, adatokat (személyes és vagyoni adatokat, a szerződéses adatokat) - a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott. Kivételt képez a Vital Pro Kft. esetenként megbízott alvállalkozója, kinek munkavégzéséhez legszükségesebb adatokat a Vital Pro Kft. biztosíthatja, viszont az átadott személyes adatokat a megbízott alvállalkozó semmilyen módon nem jogosult megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

 

6. Betekintés az adatokba

 

A Vital Pro Kft. ügyfele saját személyes, nyilvántartott illetve továbbított adatairól - a hivatkozott törvényekben rögzített korlátozásokkal - jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait a Vital Pro Kft. nyilvántartásában módosítja.

 

7. Jogellenes magatartás vélelme

 

Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén írásban élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat. A Vital Pro Kft., mint adatkezelő köteles a bejelentést a törvény előírása szerint kivizsgálni és az ügyfelet írásban tájékoztatni.

 

8. Egyéb rendelkezések

 

Minden egyéb, adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő kérdésben az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Szilveszteri cikkek